Search Site

OP WERKDAGEN VOOR 17.00 UUR BESTELD = ZELFDE DAG VERZONDEN  |  GRATIS VERZENDING > 100 EUR

Algemene Voorwaarden

Inhoud

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Artikel 4. De prijs

Artikel 5. De producten

Artikel 6. Aflevering

Artikel 7. Levertijd

Artikel 8. Ontbinding

Artikel 9. Overmacht

Artikel 10. Garantie

Artikel 11. Betaling

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 13. Geschillen

Artikel 14. Verwijzingen

Artikel 15. Persoonsgegevens

 

Artikel 1. Algemeen

1.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fashionwannahaves erkend. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fashionwannahaves en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fashionwannahaves en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fashionwannahaves voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Fashionwannahaves zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.2  Voor de gevolgen van typefouten op de website of andere vormen van media kan Fashionwannahaves geen aansprakelijkheid aanvaarden. Fashionwannahaves heeft te allen tijd het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3  Niets uit de website van Fashionwannahaves mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Fashionwannahaves.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Fashionwannahaves

Nobelstraat 28

2513 BD ’s-Gravenhage

 

E-mailadres: info@fashionwannahaves.com

KvK-nummer: 60382376

BTW-indentificatienummer: NL177327881B01

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit; Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

−    de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

−    de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;

−    een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1  Aanbiedingen van Fashionwannahaves gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.2  Fashionwannahaves kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of   verschrijving bevatte.

3.3  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 4. De prijs

4.1  Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

4.2  Na de bestelling, ontvangt de consument per omgaande een e-mail bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag, inclusief verzendkosten. De betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn:

  • iDeal
  • PayPal
  • Overboeking
  • Bancontact/Mister Cash (België)

Voor niet-online aankopen kan eventueel ook door middel van cash worden betaald.

4.3  Fashionwannahaves verklaart dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de genoemde aankoop niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

4.4  Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 5. De producten

Kleuren en vormen op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit kan gebeuren als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen/resoluties.

 

Artikel 6. Aflevering

6.1  Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument. Fashionwannahaves is niet aansprakelijk voor afleveringen die plaatsvinden op een ander dan gewenst afleveradres door foutieve invoer van gegevens tijdens de bestelling.

6.2  Aan de leveringsplicht van Fashionwannahaves zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fashionwannahaves geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

6.3  In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de consument, tenzij deze op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

6.4  Afgeprijsde artikelen, waaronder ook artikelen die zijn afgeprijsd door speciale kortingsacties kunnen niet retour gezonden worden. Badmode, oorbellen en onderkleding kunnen niet retour worden gezonden vanwege hygiënische redenen. Kleding met pailletten en kralen worden niet retour genomen. Fashionwannahaves raadt de consument aan retourzendingen te verzekeren omdat deze wettelijk verplicht is zorg te dragen voor de artikelen en omdat deze tevens verantwoordelijk gehouden wordt voor alle schade aan de artikelen totdat deze retour zijn bij Fashionwannahaves.

6.5  Fashionwannahaves doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door niet meer in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument daarvan bericht ontvangen.

6.6  Indien Fashionwannahaves een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan tien werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient Fashionwannahaves de consument schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.

6.7  In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen, te worden gemeld. De consument dient dit door middel van een e-mail aan customerservice@fashionwannahaves.com te doen, vergezeld met een beschrijving van de geconstateerde gebreken.

6.8  Fashionwannahaves is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

6.9  Fashionwannahaves is tevens niet aansprakelijk voor schade die de consument of een derde lijdt door het gebruik van een door Fashionwannahaves geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Fashionwannahaves. (In)directe kosten of schade bij de consument of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de consument aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Fashionwannahaves.

6.10  Retourbetalingen: Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de consument verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Fashionwannahaves gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken door de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op terugzending en of ontbinding van de overeenkomst conform artikel 8.

 

Artikel 7. Levertijd

7.1  Een door Fashionwannahaves opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt aan nadat alle benodigde consumentgegevens in het bezit zijn van Fashionwannahaves, waarna Fashionwannahaves zal trachten om binnen 5 werkdagen de levering te doen plaatsvinden.

7.2  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Fashionwannahaves (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 8. Ontbinding

8.1  Onverminderd de rechten van Fashionwannahaves op basis van de wet is Fashionwannahaves gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de consument de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de consument indien na het sluiten van de overeenkomst aan Fashionwannahaves omstandigheden ter kennis komen die Fashionwannahaves goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Fashionwannahaves bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de consument, een eigen aanvraag tot faillissement door de consument, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de consument of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

8.2  Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Fashionwannahaves zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Fashionwannahaves bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8.3  De consument heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Fashionwannahaves, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Fashionwannahaves heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Fashionwannahaves op e-mailadres: customerservice@fashionwannahaves.com. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 12 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Fashionwannahaves over de staat van de producten, wordt binnen 30 dagen het door de consument betaalde bedrag minus de verzendkosten teruggestort.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1  Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Fashionwannahaves geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Fashionwannahaves en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

9.2  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Fashionwannahaves niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 10. Garantie

Fashionwannahaves biedt geen garantie op geleverde artikelen.

 

Artikel 11. Betaling

11.1  Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling door middel van iDeal, Paypal, Overboeking of Bancontact/Mister Cash (voor België) plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

11.2  In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Fashionwannahaves en de verplichtingen van de consument jegens Fashionwannahaves onmiddellijk opeisbaar.

11.3  Afgeprijsde producten kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Fashionwannahaves geleverde artikelen, zoals merkrechten, modelrechten uitsluitend bij Fashionwannahaves en/of haar leveranciers.

12.2  Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 13. Geschillen

De consument kan voor vragen en/of klachten een e-mail sturen naar customerservice@fashionwannahaves.com. Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingstijd.

 

Artikel 14. Verwijzingen

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Fashionwannahaves heeft geen zeggenschap over deze websites. Fashionwannahaves is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de consument worden in het klantensysteem van Fashionwannahaves opgeslagen om de bestelling te verwerken. Fashionwannahaves hanteert hier de regelgeving volgens de wet op de privacy.